NASZA OFERTA

Monitoring należności

Usługa ta polega na aktywnym zapobieganiu należności przeterminowanych. Wykorzystujemy różne dostępne techniki w celu nakłonienia Dłużnika do terminowego regulowania zobowiązań wobec wierzyciela.

Stały kontakt z Dłużnikiem oraz szybka interwencja w przypadku nieterminowych zapłat wpływają na Dłużnika psychologicznie i uświadamiają jemu ścisłą kontrolę zadłużenia.

Ogólne warunki usługi monitoringu należności negocjujemy indywidualnie i zależą one od: